ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

H εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών έργων από το έτος 1982 με την Επωνυμία Ν. ΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε η οποία στις 01/04/2003 μετατράπηκε σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε και έδρα τον Δήμο Δράμας, στην οδό Προύσσης 2 (Τ.Κ. 66100).

Δραστηριότητες

Η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων έργων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται:

  • Η ανάληψη και εκτέλεση της κατασκευής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, γεφυρών και λοιπών.
  • Η παραγωγή και πώληση αδρανών υλικών από λατομείο ιδιοκτησίας της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε με πιστοποίηση CE
  • Η παραγωγή και πώληση ασφαλτομιγμάτων από μονάδα παραγωγής ιδιοκτησίας της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε
  • Η παραγωγή και πώληση σκυροδεμάτων.
  • Η εξόρυξη επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων
  • Η εισαγωγή και εμπορία συναφών υλικών και επαγγελματικών μηχανημάτων από την ημεδαπή και την αλλοδαπή.
  • Η διαχείριση στερεών αποβλήτων από κατασκευές.
  • Η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας.

Κύρια δραστηριότητα της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι η εκτέλεση δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ.

Προσωπικό

Την στελέχωση της ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε απαρτίζουν μηχανικοί που ανήκουν, πλέον της δεκαετίας στην ανώτατη βαθμίδα εμπειρίας Δ’, σύμφωνα με την κατάταξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και έμπειρο και ικανό εργατοτεχνικό προσωπικό.

Εξοπλισμός

Η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε έχει στην κατοχή της τον απαιτούμενο και κατάλληλο, σε ικανότητα και αριθμό, μηχανικό εξοπλισμό με δυνατότητα μετακίνησης στον τόπο του έργου, αν απαιτείται, του συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών και παρασκευής σκυροδέματος.

Έργα

Στην μακρόχρονη πορεία της η ΓΕ-ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε εκτός από την πληθώρα των έργων που κατασκεύασε ως ανάδοχος η ίδια, συμμετείχε και στην κατασκευή μεγάλων παραγωγικών έργων της Δ.Ε.Η Α.Ε (Φράγμα Θησαυρού, Φράγμα Πλατανόβρυσης),ως υπεργολάβος, με αντικείμενο κατασκευής την εξωτερική και εσωτερική οδοποιία καθώς και τεχνικά οδοποιίας και οικοδομικά.

Η εταιρεία έχει την ικανότητα να προτείνει λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα καθώς και την ικανότητα κατασκευής κάθε έργου, έντεχνα και οικονομικά.

2019
Ισολογισμός Χρήσης / Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Προσάρτημα Χρήσης Με Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
2017
Ισολογισμός Χρήσης
Προσάρτημα Χρήσης Με Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
2016
Ισολογισμός Χρήσης
Προσάρτημα Χρήσης Με Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
2015
Γνωστοποίηση Ανάρτησης Ισολογισμού
Διαβιβαστικο ΓΕΜΗ
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ισολογισμός Χρήσης
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Χρήσης
Κατάσταση Χρηματοροών Χρήσης
Πρακτικό ΔΣ Νο 172 (04 09 2016) Πρόσκλησης ΓΣ
Προσάρτημα Χρήσης Με Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
2014
Πρακτικό Πρόσκλησης 2014
Γενική Εκμετάλλευση Χρήσης 2014
Αποτελέσματα Χρήσης 2014
Ισολογισμός Χρήσης 2014
2013
Ισολογισμός Χρήσης 2013
2012
Ισολογισμός Χρήσης 2012

ΓΕ-ΚΑΤ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 54021 / 51 / Β / 03 / 04

Α.Φ.Μ. 082885605 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 051321819000

Γραφεία
Προύσσης 2 - Δράμα
Τηλ: 25210 23530
Fax: 25210 57283

Ασφαλτοσκυρόδεμα
Χωριστή Δράμας
Τηλ: 25210 42810

Λατομείο
Αγορά Δράμας
Τηλ: 6973 333 401,2,3

gekat@otenet.gr